امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

1- تکمیل فرم درخواست انصراف در دانشکده

2- ارسال درخواست از طریق اتوماسیون به واحد ثبت نام

3-انجام فرآیند های تسویه و حساب دانشجو

4- تحویل مدارک دانشجو با شرایط زیر

  الف: داشتن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم از خدمت(برادران)

  ب  :تسویه حساب هزینه آموزش رایگان (دانشجویان روزانه)