امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

1- درخواست مرخصی و یا حذف ترم دانشجو از طریق دانشکده

2-ارسال درخواست به صورت اتوماسیونی به واحد ثبت نام

3-صدور حکم مرخصی و یا حذف ترم