امروز

یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸

1-تکمیل فرم درخواست تغییر رشته توسط دانشجو

2-بررسی احراز کد رشته درخواستی توسط کارشناس مربوطه

3-ارجاع دانشجو به دانشکده جهت اخذ فرم تغییر رشته مربوطه(در صورت احراز کد رشته)