امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

1- دانشویانی که با درخواست مهمانی و یا انتقال دائم آنها از طریق سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موافقت گردیده ،میبایست با در دست داشتن فرم تکمیل شده مربوطه از دانشگاه مبدا  به واحد ثبت نام مراجعه کنند

2-انجام فرآیند های ثبت نام دانشجو