امروز

سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

1- دریافت فرم درخواست معافیت تحصیلی و ممهور نمومدن آن توسط آموزش دانشکده

2- مراجعه حضوری به یکی از دفاتر پلیس+10 و اخذ رسید و ارائه آن به اداره ثبت نام

(دانشجویانی که کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت دارند نیازی به درخواست معافیت تحصیلی ندارند)