امروز

شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

1- گزارش گیری و بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروطی و عدم مراجعه توسط آموزش دانشکده ها

2- تغییر وضعیت ترمی دانشجویان مهمان،انتقال،انصراف و اخراج توسط آموزش دانشکده ها

3- ثبت و کنترل کلیه گزارشات دانشکده ها توسط اداره ثبت نام