امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

1-دریافت اصل ریز نمرات تایید شده از سایر دانشگاه ها

2-ارسال به دانشکده مربوطه جهت تطبیق واحد و ثبت نیمسال تطبیقی در سیستم آموزشی دانشجو