امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

1-دریافت اصل ریز نمرات تایید شده

2- بررسی انتخاب واحد دانشجو در ترم مربوطه

3- ثبت ریزنمرات گذرانده مهمانی در سیستم آموزشی دانشجو