امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

1- تکمیل فرم درخواست انصراف در دانشکده

2- ارسال درخواست از طریق اتوماسیون به اداره مشمولین و ثبت نام

3-انجام فرآیند های تسویه و حساب دانشجو

4- صدور حکم انصراف از تحصیل (تا دو ماه فرصت بازگشت به تحصیل میسر می باشد)

4- تحویل مدارک دانشجو با شرایط زیر

  الف: داشتن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم از خدمت(برادران)

  ب  :تسویه حساب هزینه آموزش رایگان (دانشجویان روزانه)