امروز

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
 

1- درخواست مرخصی و یا حذف ترم دانشجو از طریق دانشکده

2- درخواست مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی از طریق سامانه سجاد کمیسیون موارد خاص دانشگاه

3-ثبت نیمسال مرخصی تحصیلی یا حذف ترم در دانشکده