امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

1-تکمیل فرم درخواست تغییر رشته توسط دانشجو

2-بررسی احراز کد رشته درخواستی توسط کارشناس مربوطه و تایید اولیه فرم مربوطه

3-ارجاع دانشجو به دانشکده جهت تایید گروه های آموزشی

4-تایید نهایی معاون آموزشی دانشکده و مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

5-صدور نامه موافقت با درخواست تغییر رشته

6-تسویه حساب دانشجو در رشته قبلی

7-پیگیری دانشجو جهت دریافت شماره دانشجویی جدید و ثبت آن در سیستم آموزشی

8-پیگیری صدور نامه تطبیق واحد دروس گذرانده در رشته قبولی اولیه