امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

1- دانشویانی که با درخواست مهمانی نیمسال و انتقال دائم از سایر دانشگاه ها از طریق سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موافقت گردیده است و دانشجویان متقاضی میمانی تکدرس، بر اساس نامه مهمان یاز دانشگاه مبدا و موافقت دانشگاه مقصد(دانشگاه ارومیه) به اداره ثبت نام مراجعه کنند.

2-تماس دانشجو با کارشناس مسئول نقل و انتقالات اداره ثبت نام (آقای مشک آبادی) و دریافت شماره دانشجویی از ایشان.

3-هماهنگی دانشجویان متقاضی مهمانی با آموزش دانشکده جهت انتخاب واحد.

4-دانشجویان موافقت شده با انتقالی بعد از صدور نامه موافقت به اداره ثبت سوابق تحصیلی جهت دریافت شماره دانشجویی مراجعه نمایند. متعاقبا به آموزش دانشکده مربوطه جهت انتخاب واحد مراجعه گردد.

5- دانشجویان متقاضی انتقالی لازم است به دانشگاه مبدا مراجعه نموده و جهت تسویه حساب اقدام نمایند.

6-پیگیری صدور نامه دریافت مدارک تحصیلی و دروس گذرانده بر عهده دانشجو می باشد.