امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

1- دانشجویان متقاضی انتقال بایستی پس از 4 ترم سابقه مهمان بودن در اردیبهشت ماه هر سال نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اقدام نمایند(قبلا آیین نامه مهمانی و انتقال مطالعه شود)

2- دانشجویان متقاضی انتقال دارای شرایط خاص از طریق کمیسیون موارد خاص و دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق ستاد شاهد و ایثارگر اقدام می کنند.

3-بعد از موافقت با درخواست انتقالی، دانشجو موظف است نسبت به تسویه حساب نیمسال مهمانی در دانشگاه مقصد اقدام نموده و واحد های گذرانده نیمسال مهمانی را جهت ثبت در کارنامه به دانشگاه ارومیه ارسال نماید.

4-دانشجو بعد از ثبت نمرات مهمانی از دانشگاه ارومیه تسویه حساب نموده تا در صورت دریافت نامه درخواست مدارک، اداره ثبت نام نسبت به ارسال مدارک اقدام نماید.