امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

1- دانشجویان متقاضی مهمانی بایستی در اردیبهشت ماه هر سال نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اقدام نمایند(قبلا آیین نامه مهمانی و انتقال مطالعه شود)

2- دانشجویان متقاضی مهمانی دارای شرایط خاص از طریق کمیسیون موارد خاص و دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق ستاد شاهد و ایثارگر اقدام می کنند.

3-در صورت موافقت دانشگاه مبدا و مقصد بعد از تایید مدیر گروه دروس پیشنهادی در جدول مخصوص ارائه شده از طرف اداره ثبت نام به صورت پیش نویس توسط مدیر گروه تکمیل و جهت تایید نهایی و ارسال به دانشگاه مقصد به آموزش کل ارجاع می گردد.

4-دبیر خانه آموزش کل ضمن ثبت شماره و تاریخ به دانشگاه مقصد با ERP ارسال می نماید.

5-در آموزش دانشکده بعد از دریافت رو نوشت نامه تایید شده نسبت به ثبت وضعییت مهمانی به سایر دانشگاه ها در سیستم آموزشی دانشجو اقدام می گردد.