امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

1- درخواست از اداره ثبت نام جهت تطبیق واحد دروس گذرانده شده قبلی در سایر دانشگاهها

2- مکاتبه با دانشگاه معرفی شده توسط اداره ثبت نام

3- پس از دریافت پاسخ ، ریزنمرات دریافت شده عینا به گروه آمورشی مربوطه ارسال می شود

4- بررسی و تطبیق واحد توسط آموزش دانشکده

5- ثبت نمرات تطبیق شده توسط اداره ثبت سوابق تحصیلی