امروز

جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

1- گزارش گیری و بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروطی، عدم مراجعه، اخراج به علت شرایط علمی،انصرافی،مهمانی، انتقالی و ... توسط آموزش دانشکده ها

2- تغییر وضعیت نیمسال دانشجویان مهمان،انتقال،انصراف و اخراج توسط آموزش دانشکده ها