امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

1-دانشجو بعد از اطمینان از پایان دوره تحصیلی درخواست فراغت از تحصیل را به دانشکده با ثبت مشخصات از طریق سامانه درخواست های سیستم اموزشی ثبت می نماید.

2-آموزش دانشکده درخواست دانشجو را به گروه مربوطه ارجاع می نماید.

3-گروه اموزشی بعد از تایید تطبیق واحد دروس گذرانده دانشجو را به معاون اموزشی دانشکده ارجاع می نماید.

4-معاون اموزشی دانشکده تطبیق واحد دروس گذرانده را به آموزش کل جهت بررسی و ثبت فراغت تحصیل ارسال می نماید.

5-بعد از ثبت فراغت از تحصیل در سیستم آموزشی،دانشجو به دانشکده مربوط جهت دریافت فرم تسویه حساب مراجعه می نماید.

6-بعد از تکمیل فرم تسویه حساب جهت تکمیل فرآیند تسویه حساب به اداره دانشنامه مراجعه می نمایند.