امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

1-مراجعه به سایت services.epolice.ir  و ثبت درخواست خروج از کشور

جهت ورود به سایت می بایست کد سخا (رمز ورود) را از پلیس+10 دریافت نمایید.

2- دانشگاه مربوطه را انتخاب نموده و تا سه روز در صورت در حال تحصیل بودن کارشناس مسئول اداره ثبت نام بررسی وتایید می نماید.

3- جهت طی مراحل نهائی و گذاشتن وثیقه از پلیس +10 پیگری گردد.