امروز

چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

1-ورود دانشجویان به سایت https://kemt.medu.ir وتکمیل فرم مربوطه ودر خواست صدور تاییدیه تحصیلی با مشخص نمودن دانشگاه محل تحصیل.

2-بررسی و دریافت تاییدیه تحصیلی صادر شده از طرف آموزش وپرورش استان.

3-بایگانی در پرونده تحصیلی دانشجو