امروز

دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳

کارکنان مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی

دکتر فریدون نقیبی
عنوان شغلی:
رئیس مرکز
شماره تماس:
داخلی 104
پست :
رئیس مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی
پست الکترونیکی:
f.naghibi@urmia.ac.ir
کارشناس
عنوان شغلی:
کارشناس
شماره تماس:
پست :
پست الکترونیکی: