امروز

دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳

 

فرم درخواست تاييديه تحصيلي (درخواست تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع قبلی) 

  فرم شماره 2- گواهی معدل مدرک کارشناسی (مخصوص پذیرفته شدگانی که قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی نمی باشند)

◄ فرم شماره 4- تقاضانامه بهره مندي از آموزش رایگان (مخصوص دانشجويان روزانه)

فرم شماره 3- تعهد فراغت از تحصیل (مخصوص پذيرفته شدگان شاغل به تحصيل)

فرم شماره 1- تایید فارغ التحصیلان رتبه اول (مخصوص پذيرفته شدگان با استفاده از سهميه رتبه اولي)

فرم تعهد و تحویل چک لیست تحویل مدارک ثبت نامی