امروز

دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰

کارکنان اداره توسعه و پشتیبانی سیستم‌های آموزشی

سید جمال میرقاسمی
عنوان شغلی:
رئیس اداره
شماره تماس:
121
پست :
رئیس اداره توسعه و پشتیبانی سیستم‌های ‌آموزشی
پست الکترونیکی:
مجید حاتمی
عنوان شغلی:
کارشناس کامپیوتر
شماره تماس:
122
پست :
پست الکترونیکی: