امروز

چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

کارکنان مدیریت خدمات آموزشی

دکتر جلال جلیلیان
سمت مدیر خدمات آموزشی
تلفن 103
واحد مربوطه مدیریت خدمات آموزشی