امروز

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

کارکنان اداره صدور دانشنامه

مسعود اکبری
سمت رئیس اداره
تلفن 119
واحد مربوطه اداره صدور دانشنامه
بهزاد مشک آبادی
سمت کارشناس آموزش
تلفن 044-32755287-8 داخلی 128
واحد مربوطه اداره صدور دانشنامه