امروز

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳
 

کارکنان مدیریت تحصیلات تکمیلی

سرکار خانم رقیه جعفر پور
سمت رییس اداره
تلفن داخلی 125
واحد مربوطه مدیریت تحصیلات تکمیلی
سرکار خانم مهناز حسینی
سمت کارشناس مسئول
تلفن 044 -32755287 -داخلی 126
واحد مربوطه مدیریت تحصیلات تکمیلی
سرکار خانم رقیه محمدزاده
سمت کارشناس
تلفن 044 -32755287 -داخلی 126
واحد مربوطه مدیریت تحصیلات تکمیلی
سرکار خانم سکینه سخی نیا
سمت کارشناس
تلفن 044 -32755287 -داخلی 126
واحد مربوطه مدیریت تحصیلات تکمیلی