امروز

جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

دانلود نمونه سئوالات المپیاد دانشجویی   

نام رشته

لینک دانلود

 رشته ادبيات

  دريافت سوالات

  رشته ادبيات

  دريافت سوالات

  رشته ادبيات

  دريافت سوالات

 رشته اقتصاد

  دريافت سوالات

  رشته اقتصاد

  دريافت سوالات

 رشته برق

دريافت سوالات

 رشته برق

دريافت سوالات

رشته برق
     دريافت سوالات
رشته برق
      دريافت سوالات
رشته برق
      دريافت سوالات
رشته برق
      دريافت سوالات

 رشته رياضي

 دريافت سوالات

 رشته رياضي

 دريافت سوالات

 رشته رياضي

 دريافت سوالات

 رشته رياضي

دريافت سوالات

 رشته زراعت      دريافت سوالات
 رشته زراعت      دريافت سوالات
 رشته زيست شناسي
     دريافت سوالات
 رشته زيست شناسي
     دريافت سوالات
 رشته زيست شناسي
     دريافت سوالات
رشته شيمي
     ↓دريافت سوالات
رشته شيمي
      دريافت سوالات
رشته شيمي
      دريافت سوالات
رشته عمران
     دريافت سوالات
رشته عمران
     دريافت سوالات
رشته عمران
      دريافت سوالات
رشته فيزيك
      دريافت سوالات
رشته فيزيك
      دريافت سوالات
رشته فيزيك        دريافت سوالات
رشته كامپيوتر
       دريافت سوالات
رشته كامپيوتر
      دريافت سوالات
رشته مكانيك
      دريافت سوالات
رشته مكانيك
      دريافت سوالات
رشته مكانيك        دريافت سوالات