امروز

دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰

کارکنان معاونت آموزشی

نادر رجبی
سمت مسئول دفتر هدایت استعدادهای درخشان
تلفن 31942692 - 32755297
واحد مربوطه استعدادهای درخشان