امروز

جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

کارکنان اداره استعدادهای درخشان

نادر رجبی
سمت مسئول دفتر هدایت استعدادهای درخشان
تلفن 31942692 - 32755297
واحد مربوطه استعدادهای درخشان