امروز

دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸

کارکنان معاونت آموزشی

جلیل فرخی
سمت مسئول دفتر هدایت استعدادهای درخشان
تلفن 31942297
واحد مربوطه استعدادهای درخشان