امروز

شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

اطلاعیه کنترل غیبت های دروس نیسمال972 توسط دانشجویان

بدینوسیله به آگاهی  دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی می رساند بایستی حداکثر تا تاریخ 1398/03/06 با ورود به سیستم آموزشی دانشگاه(سما) و انتخاب گزینه "دروس دانشجو در نیمسال" لیست غیبت های ثبت شده برای دروس نیمسال972 خود را کنترل نموده و در صورت وجود مغایرت در تعداد غیبت های ثبت شده، مورد را با استاد مربوطه مطرح نمایند.

یادآوری1: سقف غیبت مجاز برای دروس یک و دو واحدی حداکثر سه جلسه بوده و غیبت بیش از سه جلسه موجب حذف آن درس خواهد شد.

یادآوری2: سقف غیبت مجاز برای دروس سه و چهار واحدی حداکثر شش جلسه بوده و غیبت بیش از شش جلسه موجب حذف آن درس خواهد شد.