امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

به اطلاع کليه دانشجويان مقاطع کارشناسي،کارشناسي ارشد و دکتري عمومي و تخصصي (تمامي وروديها،آقايان) که با معافيت تحصيلي صادر شده از حوزه نظام وظيفه عمومي مشغول به تحصيل مي باشند مي رساند، دانشجويان مذکور موظفند تاريخ اتمام معافيت تحصيلي خود را با استناد، به برگه صادر شده(يک نسخه در اختيار دانشجو مي باشد)کنترل نموده و يک هفته قبل از اتمام تاريخ مذکور مقاطع کارشناسي و دکتري عمومي به اداره ثبت نام و مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي، به اداره تحصيلات تکميلي، واقع در حوزه معاونت آموزشي دانشگاه، مراجعه نموده و نسبت به دريافت نامه درخواست سنوات ارفاقي خود اقدام نمايند.

لازم به توضيح است مسئوليت کنترل اين تاريخ به عهده شخص دانشجو بوده و آموزش دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت. نظر به اينکه پس از انقضاي تاريخ معافيت تحصيلي، سازمان نظام وظيفه عمومي، با صدور مجوز سنوات ارفاقي دانشجويان مخالفت مي نمايد، لذا معاونت آموزشي، از مکاتبه با حوزه نظام وظيفه معذور خواهد بود.