اولین کارگاه آموزشی سامانه سجاد

لغو تعهد آموزش رایگان

کمیسیون بررسی موارد خاص

وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

زمان : 7و8 آذرماه 1397

مکان: دانشگاه ارومیه  

 

تصویر برای عنوان خبر یا اطلاعیه: