امروز

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری در خصوص بسته های تشویقی ویژه دانشجویان استفاده کننده از فرصت تحقیقاتی خارج و داخل کشور

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری استفاده کننده از فرصت تحقیقاتی خارج و داخل کشور می رساند، جهت حمایت از دانشجویان مذکور که برای تحقیقات کوتاه مدت شش ماه به خارج از کشور اعزام می شوند بسته های تشویقی ذیل ارائه می گردد:

الف) در صورتی که استفاده از دوره فرصت مطالعاتی کوتاه مدت شش ماهه خارج از کشور منجر به افزایش سنوات تحصیلی دانشجو گردد یک نیمسال سنوات مازاد دانشجو که مشمول جریمه ریالی احتمالی می باشد بخشوده خواهد شد.

ب)در صورتی که دانشجو در طی این دوره موفق به چاپ یک مقاله مشترک با استاد میزبان خارج از کشور شود به طوری که مجله در زمره مجلات Q1وQ2 در رشته مربوطه شود ( برمبنای سطح بندیJCR)، دانشجو می تواند با همان مقاله از رساله دکتری خود دفاع  نماید، مشروط به آنکه تایید گروه مربوطه و دانشکده مربوطه رسیده و موضوع مقاله در راستای اهداف قید شده در پورپوزال باشد. در این حالت ضروری است آدرس دانشجو در مقاله، آدرس مکاتباتی دانشگاه ارومیه قید گردد.

ج) مقرر گردید بسته های تشویقی برای دانشجویان مقطع دکتری در خصوص تحقیقات کوتاه مدت 6ماه خارج کشور به دانشجویانی که این فرصت  را در داخل کشور نیز میگذرانند تسری یابد.

 

اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه