امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
به اطلاع دانشجویان قبول شده در مرحله اول المپیاد علمی دانشجویی سال 96 می رساند آزمون مرحله دوم درتاریخ 29 و30 تیرماه در یکی از دانشگاههای تهران برگزار خواهد شد برنامه آزمون در فایل ضمیمه می باشد. ضمناً جهت اطلاع از محل آزمون و سایر اطلاعات به سایت المپیاد دانشجویی مراجعه گردد. ضمناً قبل از عزیمت به تهران حتماً از آموزش دانشکده مربوطه گواهی اشتغال به تحصیل برای مرکز علمی دانشجویی در یافت نموده وبه همرات کار دانشجویی در محل آزمون حضور داشته باشند وجهت دریاف پاداش قبولی مرحله اول شماره حساب سیبای بانک ملی را به عامل مالی معاونت آموزشی یا دفتر هدایت استعدادهای درخشان ارائه نمایند.

 

دریافت فایل ضمیمه