امروز

یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸

به اطلاع دانشجویان محترم شرکت کننده در المپیاد سال 1396 می رساند  ماشین حساب های مجاز برای استفاده در آزمون وبرنام آزمون در فایل ضمیمه می باشد

ضمنا زمان حرکت ساعت 14 مورخه 13 مورخ 1396/2/13 می باشد.

 

فایل برنامه آزمون