تربیت بدنی

 

کد رشته محل  :          2132    نام رشته : علوم ورزشي-رفتارحركتي (پرديس دانشگاهي)

قبول شدگان

1-سحر وفاييان

 

  

 

 

         

کد رشته محل  :          2104       نام رشته : مديريت راهبردي (پرديس دانشگاهي)

 

قبول شدگان

1-جعفرصادق محمدزاده

 

 

 

 

ادبیات

 

کد رشته محل : 5141                 نام رشته : آموزش زبان انگلیسی (پرديس)

قبول شدگان

1-    زهرا جوان اماني

 

 

علوم

 

کد رشته محل : 2371                      نام رشته : شیمی آلی (روزانه)

قبول شدگان

1-    مژگان عصمتی

 

 

کد رشته محل : 2561                       نام رشته : شیمی آلی (پرديس)

قبول شدگان

 

 1-حسن آذرپور

 

 

فنی مهندسی

کدرشته محل :            3765           نام رشته : مکانیک-تبدیل انرژی(پردیس)

قبول شدگان

1-    حبیب صالحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کشاورزی

 

کدرشته محل :            5191           نام رشته : مهندسی آب سازه هاي آبي(روزانه)

قبول شدگان

1-حبیبه شیبانی فر

2-    مصطفی صالحی

3-    وحید ندر خانلو

 

 

 

کدرشته محل :            6220           نام رشته : مهندسی آب آبیاری و زهکشی(پردیس)

قبول شدگان

1-منصور مهدی زاده

2-    احمد شوکت نقده

3-    هوشنگ غفوری

4-    علی رضا جوکار

 

کدرشته محل :            4692           نام رشته : تغذیه دام(پردیس)

قبول شدگان

1-    کریم جهانبخش نقده

 

 

 

 

 

کدرشته محل :            4609           نام رشته : گیاهان زینتی(روزانه)

قبول شدگان

2-    صابر شکری

3-    زهرا حیدری

4-    مهدیه میرزایی

 

 

 

 

کدرشته محل :            4498           نام رشته : زراعت(روزانه)

قبول شدگان

1-    سهيلا محمدي الاگوز

2-    شبنم حيدري

3-    صادق شهبازي دورباش

4-    يوسف يوسفي بجواني

5-    كاميار احمديان

 

 

 

 

 

 

 

 

منابعطبیعی

 

رشته محل :     5267           نام رشته :علوم و مهندسي آبخيزداري-گرايش زمين(روزانه)

قبول شدگان

1-كيوان خرمي جلودار

2-سيما كاظم پور چورسي

 

کدرشته محل :            5266          نام رشته : علوم  و مهندسي آبخيزداري گرايش آب(روزانه)

قبول شدگان

1-سيما كاظم پور چورسي

2-پروانه حاتمي  گل مكاني

 

کدرشته محل :                4807      نام رشته : شيلات و آبزيان تكثير و پرورش آبزيان(روزانه)

قبول شدگان

1-مجتبي پوراحدانزايي

 

 

کدرشته محل :              4773        نام رشته : جنگلداري-علوم جنگل(روزانه)

قبول شدگان

1-مهدي نويدي

 

 

 

تصویر برای عنوان خبر یا اطلاعیه: