امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

به اطلاع دانشجویان استعدادهای درخشان که واجد شرایط دانشجوی نمونه کشوری هستند می رساند جوایز وتسهیلات نخبگی در فایل ضمیمه بنیاد ملی نخبگان می باشد. دانشجویان واجد شرایط با مراجعه به سایت بنیاد ملی نخبگان وآپلود مدارک درخواستی در صورت تایید بنیاد می توانند از جدول جوایز برخوردار گردند.

 

 

دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه ارومیه

 

 

 

 

 

 

فایل ضمیمه