امروز

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹

بدینوسیله به اطلاع می رساند ثبت نام پذيرفته شدگان استعدادهاي درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ارومیه

در سال 95 در دو مرحله ابتدا به صورت اينترنتي در تاریخ 1395/07/03 و از طريق سايت ثبت نام ورودي هاي جديد دانشگاه

اروميه و سپس به صورت مراجعه حضوري از تاریخ 05/ 1395/07 جهت تحويل مدارك ثبت نامي و تکمیل مراحل ثبت نام

انجام خواهد پذيرفت.

پذیرفته شدگان بایستی اطلاعیه های ثبت نام مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ارومیه در سال95 را از سایت ثبت نام

دریافت نمایند و مدارک ثبت نامی را طبق موارد مندرج در آن آماده نموده و در زمان مراجعه حضوری به دانشکده مربوطه

همراه خود داشته باشند.