بسمه تعالي

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند، دانشجويان بايد كارت ورود به جلسه خود را از طريق ورود به سيستم آموزشي دانشگاه(سما) دريافت نمايند و اين كارت را در زمان ورود به جلسه امتحان همراه خود داشته و به مسوولين برگزاري امتحان ارائه نمايد. در غير اينصورت از ورود به جلسه امتحان ممانعت به عمل خواهد آمد. ضمنا قبل از دريافت كارت ورود به جلسه امتحان بايستي ارزيابي اينترنتي اساتيد خود را انجام دهند.

 

معاونت آموزشي دانشگاه

تصویر برای عنوان خبر یا اطلاعیه: