دانشجویان شرکت کننده در المپیاد علمی دانشجویی سال 95 لازم است در تاریخ 95/2/22 ساعت 14  روز چهارشنبه با همراه داشتنن کارت

دانشجویی و وسایل شخصی در جلو مسجد دانشگاه در پردیس نازلو جهت حرکت با اتوبوس به مقصد تبریز حضور داشته باشند . ضمناً به اطلاع

می رساند برنامه آزمون در سایت المپیاد می باشد و شرکت همه دانشجویان معرفی شده در المپیاد الزامی است.

تصویر برای عنوان خبر یا اطلاعیه: