ضمن تبريك قبولي داوطلبان عزيز در رشته محل هاي 10029(زیست شناسی- علوم جانوری)، 10042(دكتري حرفه‌اي دامپزشکی)، 10061(فیزیک اتمی)، 10064(فیزیک هسته ای)، 12505(آموزش زبان انگلیسی)، 20520(شیمی کاربردی)، 20521(علوم اقتصادی-اقتصاد بازرگانی)، تربيت بدني و علوم ورزشي(نيمه متمركز)، دانشگاه اروميه در نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94، بدينوسيله اعلام مي‌گردد؛

ثبت نام پذيرفته شدگان ابتدا به صورت اينترنتي و از طريق سايت ثبت نام ورودي هاي جديد دانشگاه اروميه و سپس به صورت حضوري انجام خواهد پذيرفت 

معاونت آموزشي دانشگاه

 

 

تصویر برای عنوان خبر یا اطلاعیه: