امروز

شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند با توجه به مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه ، دانشجويان بايد  از تاريخ 94/03/10 تا 94/03/18 كارت ورود به جلسه خود را از طريق ورود به سيستم آموزشي دانشگاه-سما- دريافت نمايند و اين كارت را در زمان ورود به جلسه امتحان همراه خود داشته و به مسوولين برگزاري امتحان ارائه نمايد. ضمنا قبل از دريافت كارت ورود به جلسه امتحان بايستي ارزيابي اينترنتي اساتيد خود را انجام دهند.

معاونت آموزشي دانشگاه