طبق نمابر ارسالی از دانشگاه تبریز به همراه داشتن کارت دانشجویی ویک قطعه عکس برای دانشجویان شرکت کننده در المپیاد الزامی می باشد. ضمناً شرایط استفاده از ماشین حساب به شرح ذیل برای برخی رشته می باشد. لذا خواهشمند است با اطلاع رسانی و صدور گواهی اشتغال به تحصیل به دانشجویان آن دانشکده در لیست پیوستی و ارسال به اداره هدایت استعداد های درخشان اقدام نمایند. ضمناً تاریخ حرکت اتوبوس دانشجویان شرکت کننده در المپیاد از ساعت 30/13 روز چهارشنبه مورخ 9/2/94 از جلو مسجد دانشگاه خواهد بود.

در المپیاد شیمی استفاده از ماشین حساب مجاز می باشد.

در المپیاد مهندسی مکانیک و ریاضی، فیزیک استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

در المپیاد مهندسی برق و مهندسی عمران استفاده از ماشین حساب غیر قابل برنامه ریزی  بلامانع می باشد.

در المپیاد مهندسی کامپیوتردر آزمون معماری کامپیوتر استفاده از ماشین حساب معمولی وغیر قابل برنامه ریزی  بلامانع می باشد.ودر سایر آزمون های المپیاد کامپیوتر ، مجاز به استفاده از ماشین حساب نمی باشند.

 

 

تصویر برای عنوان خبر یا اطلاعیه: