امروز

چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

اداره پذیرش و ثبت نام

اهداف و وظایف اداره پذیرش و ثبت نام

 کلیه امور برنامه ریزی، پذیرش و ثبت نام دانشجویان ورودی جدید دانشگاه بر عهده این اداره میباشد همچنین این اداره امورات جاری در رابطه با دانشجویان شاغل به تحصیل را نیز به عهده دارد.

 

مسئولین

رییس اداره پذیرش و ثبت نام

 علیرضا حیدرزاده نوائی

آدرس پست الکترونیکی اداره پذیرش و ثبت نام

Sabtenam@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32755287-044  - داخلی 2276