امروز

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰

کارکنان اداره پذیرش و ثبت نام

خانم جوادی
عنوان شغلی:
کارشناس ثبت نام ، آموزش و مالی
شماره تماس:
127
پست :
پست الکترونیکی:
خانم حسن زاده
عنوان شغلی:
کارشناس پذیرش، ثبت نام و امور کنسولی
شماره تماس:
127
پست :
پست الکترونیکی:
دکتر امیر توکمه چی
عنوان شغلی:
رئیس ادراه سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی
شماره تماس:
+98-9141473201
پست :
رئیس اداره سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی
پست الکترونیکی:
a.tukmachi@urmia.ac.ir, int.studentsoffice@urmia.ac.ir