امروز

چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸

کارکنان معاونت آموزشی

نام: دکتر محسن اسمعیلی
سمت:
تلفن:
نام: علیرضا حیدرزاده نوائی
سمت: رئیس اداره
تلفن: داخلی2276
نام: یاسر میرزایی حصار
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: داخلی 2537
نام: وجیهه ثانی
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: داخلی 2326
نام: رقیه جعفر پور
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: داخلی 2326